default

Get a quote

Vanaf €50,- gratis thuisbezorgd!*
Betalen bij levering
Alles uit voorraad leverbaar
Laagste prijsgarantie van Nederland

Privacy

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:       Gerrits Tuinmeubelen B.V.
Website:              https://www.gerritstuinmeubelen.nl
Inschrijfnummer: KvK: 82230013
BTW-nummer:     NL862385581B01

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Gerrits Tuinmeubelen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Gerrits tuinmeubelen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gerrits tuinmeubelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Gerrits Tuinmeubelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres


3. Afhandeling bestelling

Wanneer u bij Gerrits Tuinmeubelen een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling van de bestelling gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Wij maken gebruik van MultiSafepay als betaalprovider, voor informatie over regels en voorwaarden kijkt u op https://www.multisafepay.com/nl_nl/ 

4. Contactformulier en nieuwsbrief 

Wij bieden op onze webshop u de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Indien u aangeeft een nieuwsbrief te willen ontvangen ontvangt u altijd een bevestigingsmail. Pas als u in deze mail op de bevestigingslink klikt, bent u daadwerkelijk ingeschreven. Wij zullen u nooit nieuwsbrieven sturen of andere reclame uitingen wanneer u de inschrijving niet volledig heeft doorlopen.

5. Publicatie

Bij het gebruik van onze webshop kunnen gegevens worden gepubliceerd en zo zichtbaar zijn voor iedereen op internet. U kiest zelf welke informatie u wilt delen bij het stellen van een vraag of een reactie op een bericht. Hierdoor is het mogelijk om te achterhalen wie u bent, doordat u bijvoorbeeld uw voor-en achternaam heeft gedeeld of achtergelaten. Op verzoek kunnen wij altijd uw gegevens anonimiseren. U bent tevens altijd in de gelegenheid om geheel anoniem te blijven. 

6. Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen:

 • met leveranciers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
 • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van de afspraken die met u zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld bezorgdiensten, is Gerrits Tuinmeubelen gerechtigd om uw persoonsgegevens aan de vernoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt partij is;
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derde, van strafbare feiten of misbruik, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Om of toezichthouders. 
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Gerrits Tuinmeubelen maakt ook gebruik van diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’, zoals bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners. Met deze dienstverleners is Gerrits Tuinmeubelen verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met instructies en onder controle van Gerrits Tuinmeubelen. Hierbij zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens betrouwbaar en veilig worden verwerkt. Uw persoonsgegevens worde in principe niet buite de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal Gerrits Tuinmeubelen maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.

7. Cookies

Gerrits Tuinmeubelen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gerrits Tuinmeubelen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over cookies kunt u vinden onder het kopje ‘’Cookiebeleid’’.

8. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

9. Bewaartermijn 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist ,zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

10. Beveiliging

Gerrits Tuinmeubelen heeft beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit doen wij middels het gebruik van een SSL certificaat.

11. Wijzigingen privacyverklaring 

Gerrits Tuinmeubelen behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

12. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Gerrits Tuinmeubelen in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

13. Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u natuurlijk graag. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

14. Contact

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Laatste wijziging privacyverklaring: 31-01-2022